Det finns inga rikt- eller gränsvärden för legionella eftersom det inte går att säga exakt hur stor dos som innebär en risk eller inte.

Inom EU finns det dock aktionsnivåer för olika typer av vattensystem som anger vilka åtgärder som är rimliga för olika påträffade halter. Vid halter över 100 cfu/L ska man ta omprover och gå igenom sin egenkontroll och om det finns några brister till att börja med.

I den aktuella anläggningen i duschen har man påträffat legionella i en väldigt låg halt, långt under den halt där EU anser att man behöver vidta åtgärder. Miljöförvaltningen anser dock att man alltid ska sträva efter en ”nolltolerans” mot legionella och att åtgärder bör vidtas, vilket så också sker. Idrottsförvaltningen planerar att ta omprover nästa vecka på anläggningen.

Miljöförvaltningen bedömer det som en liten risk för att bli smittad vid anläggningen.

 

Med vänlig hälsning

Charlotte Larsson, miljöinspektör

Miljöförvaltningen/, Hälsoskyddsavdelningen
Box 8136, 10420 Stockholm
Telefon: 08-508 28 871
E-post:
charlotte.larsson@stockholm.se
www.stockholm.se